You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Godziny otwarcia: Poniedziałek - piątek: 8 - 16

REKLAMA AIDA

 • Twój koszyk jest pusty! - JEŻELI PO DODANIU PRODUKTÓW NIE WIDZISZ ICH W KOSZYKU PROSIMY ODŚWIEŻYĆ WIDOK STRONY - KLAWISZ F5

Regulamin OWS

REGULAMIN
OGÓLNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY (OWS)
sklepu internetowego działającego w domenie
www.reklama-opole.com.pl


Niniejszy regulamin jest ogólnym zbiorem postanowień umownych określający warunki sprzedaży towarów, w ramach zawieranych umów na odległość,  prezentowanych na stronie sklepu internetowego działającego w domenie www.reklama-opole.com.pl. Przedmiotowe postanowienia odnoszą się do  sprzedaży detalicznej w transakcjach  z konsumentami (B2C) oraz przedsiębiorcami (B2B), których zakres, w zależności od podmiotu będącego stroną umowy sprzedaży, wyznaczony jest zapisami przedmiotowego wzorca umownego w postaci regulaminu OWS oraz obowiązującymi przepisami prawa.

Spis treści:

 • Dane podmiotu prowadzącego sklep internetowy wraz ze wskazaniem adresu korespondencyjnego oraz e-mail właściwych dla składanych reklamacji.
 • Słownik pojęć użytych w Regulaminie.
 • Przydatne linki (zawierające treść pouczenia o prawie odstąpienia od umowy w transakcjach z konsumentami – B2C wraz ze wzorem formularza odstąpienia od umowy, wzór formularza reklamacyjnego)
 • Rozdział I: Postanowienia ogólne.
 • Rozdział II: Sposoby złożenia zamówienia.
 • Rozdział III: Informacja o cenach zamieszczonych na stronie internetowej.
 • Rozdział IV: Sposoby i terminy płatności związane z realizacją zamówienia.
 • Rozdział V: Dostawa towarów – sposób, termin, koszty usług transportowych.
 • Rozdział VI: Uprawnienie konsumenta do odstąpienia od umowy.
 • Rozdział VII: Tryb postępowania reklamacyjnego oraz jego wyłączenie  w stosunkach z przedsiębiorcami (transakcje B2B).
 • Rozdział VIII: Właściwość sądu – sprawy sądowe.
 • Rozdział IX: Pozasądowe sposoby rozstrzygania ewentualnych sporów – ADR
 • Rozdział X: Postanowienia końcowe.


Sklep internetowy działający w domenie 
www.reklama-opole.com.pl prowadzony jest przez Piotra Bień prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą BIURO PROJEKTÓW AIDA, PIOTR BIEŃ, działającego na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji  i Informacji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki. Możliwość pobrania wydruku z CEIDG ze strony internetowej http://www.ceidg.gov.pl

NIP: PL 7551666017
Regon: 531679093
ADRES KORESPONDENCYJNY, w tym właściwy dla składanych reklamacji

BIURO PROJEKTÓW AIDA, PIOTR BIEŃ
ul. Korfantego 33, 47-303 Krapkowice
adres e-mail: biuro@reklama-opole.com.pl

Pozostałe dane do kontaktu:
Numer telefonu: (+48) 604 59 71 63

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 • Regulamin – niniejszy regulamin zawierający zbiór postanowień (reguł) związanych z zawarciem umowy sprzedaży, zwany w dalszej części „Regulaminem ogólnych warunków sprzedaży” bądź  zamiennie „Regulaminem OWS”
 • Sprzedawca – Piotr Bień prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BIURO PROJEKTÓW AIDA, PIOTR BIEŃ z adresem głównego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przy ul. Wspólnej 1 w Opolu.
 • Konsument – zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeksu Cywilnego osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zwana w dalszej części Regulaminu „konsumentem”
 • Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.
 • Strona internetowa - dokument HTML (tj. plik tekstowo-graficzny odczytywany przez przeglądarkę internetową) udostępniony w Internecie w domenie http://www.reklama-opole.com.pl zwana w dalszej części Regulaminu „stroną internetową”
 • Sklep internetowy - prowadzona przez Sprzedawcę strona internetowa, zawierająca w swojej treści m.in. opisy i zdjęcia towarów stanowiące przedmiot umów sprzedaży zawieranych za pomocą środków porozumiewania się na odległość, zwany w dalszej części „sklepem internetowym”
 • Elektroniczny formularz zamówienia – graficzny interfejs umożliwiający złożenie zamówienia na towary prezentowane w sklepie internetowym.
 • Towar/produkt – prezentowane w sklepie internetowym rzeczy ruchome (namioty, hale namiotowe, akcesoria do namiotów, zestawy ogrodowe) będące przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy klientem a Sprzedawcą.
 • Zamówienie - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia umowy kupna-sprzedaży ze Sprzedawcą, określające w szczególności rodzaj i liczbę zamawianego towaru.

Rozdział I:  Postanowienia ogólne

 1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o towarach podane na stronie sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia  23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny.
 2.  Sprzedawca w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość m.in. przy pomocy strony internetowej, działającej w domenie http://www.reklama-opole.com.pl prowadzi sprzedaż detaliczną produktów reklamowych.
 3. W ramach zawieranych umów, o których mowa w pkt 2. Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na konsumenta/klienta własność prezentowanego w sklepie internetowym towaru  a następnie wydać mu go, zaś konsument/klient zobowiązuje się towar odebrać i zapłacić Sprzedawcy cenę.


Rozdział II: 
Sposoby złożenia zamówienia

1. Zamówienia na towary prezentowane w sklepie internetowym można składać przy wykorzystaniu:

 • strony internetowej i zamieszczonego na niej elektronicznego formularza zamówienia (procedura opisana w regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną),
 • poczty e-mail pod adresem: biuro@reklama-opole.com.pl
 • telefonu pod numerem/ami: (+48) 607 59 71 63, 603 95 68 74

2. Zamówienia dokonywane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (strona internetowa oraz adres e-mail) przyjmowane są całodobowo przez 7 dni w tygodniu.
3. Zamówienia telefoniczne można składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 18.00. 
4. Dla realizacji zamówienia konieczne jest podanie następujących danych osobowych:

 • Imię i nazwisko,
 •  adres do korespondencji (adres dostawy),
 •  adres e-mail,
 • numer telefonu 

5. W przypadku zamówień dokonywanych w formie e-mail, telefonicznie należy podać, oprócz danych wymienionych w pkt. 4 informacje o:

 • interesującym klienta towarze, w tym określenie jego modelu, a także zamawianej ilości,
 • cenie towaru,
 • dokonanym wyborze związanym z formą zapłaty oraz dostawą, zgodnie z przyjętymi sposobami płatności i dostawy określonymi w niniejszym Regulaminie.

6. W przypadku nieudostępnienia przez konsumenta danych, o których mowa w pkt. 4, zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji.
7. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie złożonego zamówienia, przesyłając na adres e-mail klienta lub w postaci sms (na podany w procesie zamówienia numer telefonu) informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. 8. Wiadomość e-mail, o której mowa w pkt. 7, zawiera informacje o istotnych składnikach złożonego zamówienia, na które składają się: 

 • zestawienie towaru/ów ze wskazaniem ich nazw (model),
 • cena brutto uwzględniająca koszty dostawy,
 • dane  osobowe klienta (określone w pkt.4),
 • wybrany sposób dostawy,
 • wybrana forma płatności za towar,
 • pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, w przypadku klienta będącego konsumentem

9. Z chwilą otrzymania przez klienta wiadomości e-mail, o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy klientem a sprzedawcą.
10. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez: wysłanie przez Sprzedawcę wiadomości o e-mail, o której mowa w pkt. 9 – dotyczy to zamówień składanych poprzez stronę internetową, telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail:hurt.namiot@wp.pl a także przez wydrukowanie i przekazanie konsumentowi specyfikacji zamówienia oraz dowodu zakupu (faktura lub paragon).
11. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy oraz udostępniana na każde żądanie klienta.


Rozdział III:  
Informacja o cenach zamieszczonych na stronie internetowej

1. Przy każdym towarze, prezentowanym na stronie sklepu internetowego, zamieszczona jest jego cena wyrażona w złotych polskich (PLN).
2. Cena, o której mowa w pkt. 1, zawiera podatek od towarów i usług (VAT).  
3. Cena towaru nie obejmuje kosztów dostawy, których wysokość uzależniona jest od wybranego przez konsumenta sposobu dostawy, opisanego w rozdziale VI niniejszego Regulaminu.
4. Klient składający zamówienie za pośrednictwem dostępnych środków porozumiewania się na odległość (strona internetowa, e-mail, telefon) dokonuje wyboru sposobu dostawy  w procesie składania zamówienia, gdzie ceny (brutto) poszczególnych usług transportowych dostępne są opcjonalnie w elektronicznym formularzu zamówienia.


Rozdział IV:  
Sposoby i terminy płatności związane z realizacją zamówienia

1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności za towar (formę bezgotówkową, płatność gotówką):

a) płatność przelewem tradycyjnym na rachunek Sprzedawcy, prowadzony przez mBank Numer rachunku bankowego: 64 1140 2004 0000 3102 4052 6861 (prosimy  o podanie w tytule przelewu numeru zamówienia),
b) płatność elektroniczna pay pal

2. O sposobie dokonania płatności decyduje Klient w procesie składania zamówienia za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej (poprzez kliknięcie właściwego checkboxa) lub informując o tym w zamówieniu e-mailowym lub telefonicznie.
3. Zamówienie, w przypadku wyboru sposobu płatności przelewem tradycyjnym na konto jest realizowane niezwłocznie z momentem uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. 
4. W przypadku płatności „za pobraniem”, klient płaci gotówką odbierając towar od kuriera.


Rozdział V:  
Dostawa towarów – sposób, termin, koszty usług transportowych

1. Dostawa zamówionych w sklepie internetowym towarów odbywa się za pośrednictwem firm kurierskich
2. Zasięg terytorialny świadczonych usług dostawy, w ramach dokonanego zakupu w sklepie internetowym obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP) oraz kraje Unii Europejskiej.
3. Wyboru sposobu dostawy dokonuje konsument w procesie składania zamówienia.
4. W zależności od wybranego przez konsumenta sposobu dostawy, dostarczanie przesyłek  z zamówionym towarem następuje w terminie do 2 dni roboczych. 
5. Koszty usług transportowych związanych z dostawą towaru przedstawia opcjonalnie formularz zamówienia.


Rozdział VI: 
Uprawnienie konsumenta do odstąpienia od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie  o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni, którego bieg rozpoczyna się w momencie objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik.
2. Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt 1 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem na jeden z podanych poniżej sposobów:

- pisemnie na adres korespondencyjny: BIURO PROJEKTÓW AIDA, PIOTR BIEŃ,  ul. Korfantego 33, 47-303 Krapkowice
- drogą elektroniczną na adres e-mailowy: biuro@reklama-opole.com.pl
- za pomocą elektronicznego formularza kontaktowego dostępnego w domenie www.reklama-opole.com.pl

3.  Istnieje możliwość osobistego złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy pod wyżej wskazanym adresem (pkt. 2 lit. a) przy zachowaniu terminu, o którym mowa w pkt. 1.
4. Konsument ma możliwość również skorzystania ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, którego treść znajduje się w treści niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe i nie wpływa w żaden sposób na ważność i skuteczność składanego w tym zakresie oświadczenia.
5. W przypadku skorzystania przez konsumenta z możliwości złożenia oświadczenia o  odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, o której mowa w pkt. 2 lit. b, Sprzedawca potwierdza konsumentowi w formie wiadomości e-mail otrzymanie przesłanego oświadczenia.
6.  W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
7. Zwrot wzajemnych świadczeń stron następuje w ten sposób, że:

a) sprzedawca, niezwłocznie ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności,
b) zwrot płatności, o której mowa w lit. a, nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że wyraził on zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami,
c) konsument zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić towar Sprzedawcy lub osobie przez niego upoważnionej, nie później w terminie 14 dni, od dnia w którym odstąpił od umowy, chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Termin uznaje się za zachowany, jeżeli towar został wysłany lub dostarczony osobiście, przed jego upływem na poniżej wskazany adres: 

 BIURO PROJEKTÓW AIDA, PIOTR BIEŃ,  ul. Korfantego 33, 47-303 Krapkowice

8.  Do chwili otrzymania towaru przez Sprzedawcę lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności, o której mowa w pkt 7 lit a., chyba że sam zaproponował odbiór towaru od konsumenta.
9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. 
10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.


Rozdział VII:  
Tryb postępowania reklamacyjnego oraz jego wyłączenie  w stosunkach z przedsiębiorcami (transakcje b2b)

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec konsumenta z tytułu rękojmi za wady zakupionego towaru, określona jest przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny. 
2. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru bez wad.
3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem konsumenta, jeżeli zakupiony przez niego towar ma wadę fizyczną lub prawną.
4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru konsumentowi.
5. Jeżeli zakupiony przez konsumenta towar ma wadę, o której mowa w pkt. 2, uprawniony z tytułu rękojmi zawiadamiając Sprzedawcę o wadzie, ujawnionej w terminie określonym   w pkt 4 powinien wskazać: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu, opis ujawnionej wady (na czym polega),  żądanie  realizacji roszczeń bądź uprawnień konsumenta wynikających z wadliwości towaru.
6. Żądaniami, o których mowa w pkt. 4 lit f, jakie przysługują konsumentowi w ramach odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi są:

 • wymiana towaru na nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych,
 • naprawa reklamowanego towaru lub jego wadliwego elementu (konstrukcji),
 • obniżenie ceny ze wskazaniem o jaką wartość konsument deklaruje zmniejszenie wartości nabytego towaru,
 • odstąpienie od umowy, ale tylko w przypadku gdy wada jest istotna.

7. Wybór żądania, o którym mowa w pkt 4 lit f, należy do konsumenta, jednakże sprzedawca może zaproponować formę usunięcia wady towaru w sposób, który nie spowoduje zwłoki  i nadmiernych kosztów po stronie zgłaszającego wadę.
8. Nie ustosunkowanie się przez Sprzedawcę do jednego z żądań konsumenta, o których mowa w pkt 5 lit a-c, w terminie 14 dni, skutkuje uznaniem ich za uzasadnione.
9. Zawiadomienia o wadzie zakupionego towaru konsument może dokonać:

 • pisemnie na adres Sprzedawcy:  BIURO PROJEKTÓW AIDA, PIOTR BIEŃ,  ul. Korfantego 33, 47-303 Krapkowice
 • za pomocą poczty e-mail: biuro@reklama-opole.com.pl
 • telefonicznie pod numerem telefonu: (+48) 604 59 71 63

10. Wadliwy towar należy odesłać lub dostarczyć osobiście pod niżej wskazany adres:  BIURO PROJEKTÓW AIDA, PIOTR BIEŃ,  ul. Korfantego 33, 47-303 Krapkowice, bądź przesłać odpowiednio zdjęcie produktu zawierające usterki stanowiące przedmiot zgłaszanej reklamacji.
11. Procedura związana z wykonaniem przez konsumenta uprawnień z tytułu rękojmi za wady zakupionego towaru jest nieodpłatna na każdym jej etapie.
MODYFIKACJA ODPOWIEDZIALNOŚCI (rękojmia za wady w stosunkach między przedsiębiorcami)

12. W stosunkach, w których stroną umowy sprzedaży ze Sprzedawcą nie jest konsument, w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, w trybie art. 558 § 1 k.c. wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady zakupionego towaru.
 NIEZGODNOŚĆ TOWARU KONSUMPCYJNEGO Z UMOWĄ  (dla umów zawartych przed dniem 25 grudnia 2014 roku)

13. W przypadku umów sprzedaży zawartych przed datą 25 grudnia 2014 roku, zakres i podstawę odpowiedzialności Sprzedawcy wobec konsumenta z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową, określa ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
14. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od dnia wydania przesyłki konsumentowi, termin ten biegnie na nowo w razie wymiany reklamowanego towaru na nowy.
15. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.
16. W przypadku gdy naprawa lub wymiana, o których mowa w pkt. 3, nie są możliwe, wymagają nadmiernych kosztów, narażają konsumenta na znaczne niedogodności, konsument  może żądać stosownego obniżenia ceny lub odstąpić od umowy. Nie można odstąpić od umowy, gdy niezgodność towaru jest nieistotna.
17. Konsument  traci uprawnienia określone w pkt. 3 i 4 jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi o tym Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
18. Zawiadomienie o niezgodności towaru z umową należy wysłać na adres e-mailowy: biuro@reklama-opole.com.pl bądź pisemnie na poniżej wskazany adres:

 BIURO PROJEKTÓW AIDA, PIOTR BIEŃ,  ul. Korfantego 33, 47-303 Krapkowice, ewentualnie złożyć je osobiście pod wyżej wskazanym adresem.

19. W zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 6 należy podać: 

 • imię i nazwisko konsumenta, 
 • datę wystąpienia niezgodności,
 • opis niezgodności,
 • żądanie doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową.

20. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań konsumenta nie później niż w terminie 14 dni.  
21 . Towar niezgodny z umową należy odesłać lub dostarczyć osobiście pod wskazany poniżej adres: 

 BIURO PROJEKTÓW AIDA, PIOTR BIEŃ,  ul. Korfantego 33, 47-303 Krapkowice


Rozdział VIII: 
Właściwośc sądu – sprawy sądowe

1. Ewentualne spory powstałe na skutek zawartych umów sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a klientem będącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny  zostaną poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.
2. Przedstawione na stronie internetowej regulaminy, szata graficzna, zdjęcia, treść w tym opisy towarów stanowią przedmiot prawa autorskiego i nie mogą być modyfikowane, kopiowane i rozpowszechniane bez zgody Sprzedawcy.


Rozdział IX:  
Pozasądowe sposoby rozstrzygania ewentualnych sporów – ADR (alternative dispute resolution)

1. Konsumenci mają możliwość skorzystania z pozasądowych form rozstrzygania sporów ze Sprzedawcą w związku z zawartymi umowami sprzedaży (ADR - alternatywne metody rozstrzygania sporów).

A. MEDIACJA

2. W przypadku sporu pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą istnieje możliwość skorzystania z mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej.

3. Postępowanie mediacyjne wszczyna się na wniosek konsumenta lub z urzędu, jeżeli wymaga tego ochrona interesu konsumenta.

B. ARBITRAŻ – POLUBOWNY SĄD KONSUMECKI

4. Konsumenci mają możliwość skorzystania ze stałych polubownych - sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej, a rozstrzygających sprawy z zakresu praw majątkowych wynikających z zawartych umów sprzedaży i świadczenia usług.

5. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich, o których mowa w pkt. 4 lit. B,  określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich.

6. Procedury związane z wszczęciem postępowania przed sądami polubownymi – sądami konsumenckimi, w tym wzory pozwów, udostępnione są na stronach internetowych BIP – Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

C. BEZPŁATNA POMOC PRAWNA DLA KONSUMENTA

7.Zadania w dziedzinie ochrony interesów konsumentów wykonują również: samorząd terytorialny poprzez powiatowych (miejskich) rzeczników konsumenckich, a także organizacje konsumenckie i inne instytucje, do których statutowych lub ustawowych zadań należy ochrona interesów konsumentów.

8. Wykaz rzeczników konsumentów można znaleźć m.in. na stronie Prezesa UOKiK http://www.uokik.gov.pl/.

9. Bezpłatną pomoc prawną dla konsumentów świadczą również organizacje pozarządowe m.in. Federacja Konsumentów i Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się na stronach internetowych:www.federacja-konsumentow.org.pl oraz www.konsumenci.org.

10. Z tematyką pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów, konsumenci mogą się zapoznać na stronie internetowej Prezesa UOKiK w domenie http://www.uokik.gov.pl/

D. INTERNETOWY SYSTEM ROZSTRZYGANIA SPORÓW (ODR)

11. Konsumenci mają możliwość skorzystania z pozasądowego rozstrzygania sporów z przedsiębiorcami w zakresie zawieranych umów na odległość przy pomocy interaktywnej strony do której elektroniczny i bezpłatny dostęp znajduje się w domenie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 


Rozdział X: 
Postanowienia końcowe

1. Umowy sprzedaży, w ramach prowadzonego sklepu internetowego, zawierane są w języku polskim i zgodnie z obowiązującym prawem RP (Rzeczypospolitej Polskiej), co jednak nie pozbawia konsumenta ochrony prawnej przyznanej mu w kraju jego miejsca zwykłego pobytu, a których to przepisów nie można wyłączyć w drodze umowy.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą w szczególności  przepisy:

 • ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny,
 • ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta,
 • ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

3. Sprzedawca, z ważnych powodów, dopuszcza prawo zmian niniejszego Regulaminu,  w szczególności w wyniku:

 • nowelizacji przepisów ustaw, mających m.in. wpływ na treść i sposób zawierania umów na odległość,
 • zmiany cen odnoszących się do kosztów transportu,
 • zmiany sposobów dostawy jakie wiążą się z realizacją złożonych zamówień,
 • zmian wynikających z prowadzonej przez Sprzedawcę formy prowadzonej działalności gospodarczej, 

4. Zmiany, o których mowa w pkt. 3, obowiązują w terminie 7 dni od momentu ich publikacji na stronie internetowej, ze wskazaniem daty opublikowania zmian.
5. Jednolity tekst Regulaminu z wprowadzonymi zmianami zostanie zamieszczony na stronie sklepu internetowego z oznaczeniem dnia jego obowiązywania.
6. Zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na złożone i/lub realizowane zamówienia. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje Regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia, chyba że konsument złożył dla siebie ofertę korzystniejszą, wówczas postanowienia umowne uzgodnione indywidulanie znajdą pierwszeństwo przed treścią stosowanego regulaminu i mają charakter wiążący dla łączącej strony umowy sprzedaż w brzmieniu i zakresie ustalonym zgodnymi oświadczeniami stron.
7. Niniejszy Regulamin można utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go w formacie PDF  i zapisanie go w pamięci komputera ze strony internetowej: http://www.reklama-opole.com.pl
8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2016 rok